Loader

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLIENTA , BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

Administratorem danych osobowych jest: Centrum Budownictwa i Ogrodnictwa EREM , 37-700 Przemyśl ul. Jasińskiego 9, dalej zwany „ADO”.

Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie:

Inspektor Ochrony Danych, Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy BHP i P.POŻ., 37-700 Przemyśl ul. Orłowicza 11

lub mailowo zakw5@amorki.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług zakupu i sprzedaży .

ADO będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO lub odbiorców danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO na podstawie zawartej umowy, w szczególności będą to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, drukujące faktury, z którym ADO zawarł stosowne umowy.

ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas świadczenia usług , a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami, z których Pan/Pani korzysta oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.

Ma [Pani/Pan] prawo do:

– żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych,

– ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

– przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

– wpływu na zakres przetwarzanych danych transmisyjnych.

Dane osobowe:

1) imiona i nazwiska;

2) adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania;

3) numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;

4) nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu;

5) dane zawarte w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec dostawcy publicznie dostępnych usług wynikające z umowy o świadczenie usług handlowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy .

Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej tej osoby fizycznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

ADO informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1)